Portrait of Nikolay Petrovich Shishkov (1791-1869)

« back   add to lighbox
Toropov Foma Gavrilovich - Portrait of  Nikolay Petrovich Shishkov (1791-1869)
Number:008354
Title:Portrait of Nikolay Petrovich Shishkov (1791-1869)
Artist: Toropov, Foma Gavrilovich (1821-1898)
Method: Oil on canvas
Created: 1850s
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Shishkov, Nikolay Shishkov