Portrait of the author Vsevolod Mikhailovich Garshin (1855-1888)

« back   add to lighbox
Malyshev Mikhail Georgievich - Portrait of the author Vsevolod Mikhailovich Garshin (1855-1888)
Number:007448
Title:Portrait of the author Vsevolod Mikhailovich Garshin (1855-1888)
Artist: Malyshev, Mikhail Georgievich (1852-1914)
Method: Oil on canvas
Created: 1878
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Vsevolod Garshin, Garshin