Portrait of Grigory Savvich Skovoroda (1722-1794)

« back   add to lighbox
Samokish Nikolai Semyonovich - Portrait of Grigory Savvich Skovoroda (1722-1794)
Number:059370
Title:Portrait of Grigory Savvich Skovoroda (1722-1794)
Artist: Samokish, Nikolai Semyonovich (1854-1917)
Created: 1899-1900
School: Russia
Category: Portrait
History
Trend in art: Realism
Keywords: Grigory Skovoroda, Skovoroda, Gregorius Scovoroda