Portrait of the poet Nikolai Klyuev (1884-1937)

« back   add to lighbox
Yar-Kravtchenko Alexander Nikolayevich - Portrait of the poet Nikolai Klyuev (1884-1937)
Number:005551
Title:Portrait of the poet Nikolai Klyuev (1884-1937)
Method: Oil on canvas
Created: 1931
School: Russia
Category: Portrait
Trend in art: Modern
Keywords: Poet, Nikolai Klyuyev, Klyuev, Klyuyev
VG-Bild-Kunst Bonn