Portrait of Alexander Sapozhnikov

« back   add to lighbox
Tropinin Vasili Andreyevich - Portrait of Alexander Sapozhnikov
Number:002850
Title:Portrait of Alexander Sapozhnikov
Artist: Tropinin, Vasili Andreyevich (1776-1857)
Method: Oil on canvas
Created: 1852
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Alexander Sapozhnikov, Sapozhnikov