Search result (17 results)

«
»
Bronnikov, Feodor Andreyevich - Portrait of the Italian ballet dancer Virginia Zucchi (1849-1930)

#005531

Portrait of the Italian ballet dancer Virginia Zucchi (1849-1930) Bronnikov, Feodor Andreyevich (1827-1902)
Anonymous - Portrait of Tsarina Marfa Matveyevna (1664-1715)

#005532

Portrait of Tsarina Marfa Matveyevna (1664-1715) Anonymous
Rokotov, Fyodor Stepanovich - Portrait of the Tsar Peter III of Russia (1728-1762)

#005533

Portrait of the Tsar Peter III of Russia (1728-1762) Rokotov, Fyodor Stepanovich (1735-1808)
Kustodiev, Boris Michaylovich - Province

#005713

Province Kustodiev, Boris Michaylovich (1878-1927)
Korovin, Konstantin Alexeyevich - Road to Gurzuf

#005714

Road to Gurzuf Korovin, Konstantin Alexeyevich (1861-1939)
Korovin, Konstantin Alexeyevich - Old Moscow

#005715

Old Moscow Korovin, Konstantin Alexeyevich (1861-1939)
Grabar, Igor Emmanuilovich - The Sunflowers

#005716

The Sunflowers Grabar, Igor Emmanuilovich (1871-1960)
Grabar, Igor Emmanuilovich - Autumn

#005717

Autumn Grabar, Igor Emmanuilovich (1871-1960)
Makovsky, Konstantin Yegorovich - Curiosity shop

#005878

Curiosity shop Makovsky, Konstantin Yegorovich (1839-1915)
Tchumakov, Fyodor Petrovich - A Parisian woman

#005879

A Parisian woman Tchumakov, Fyodor Petrovich (1823-1911)
Stepanov, Alexei Stepanovich - A country hotel

#005880

A country hotel Stepanov, Alexei Stepanovich (1858-1923)
Larionov, Mikhail Fyodorovich - Turkey

#005881

Turkey Larionov, Mikhail Fyodorovich (1881-1964)
Baksheev, Vasili Nikolayevich - February

#005882

February Baksheev, Vasili Nikolayevich (1862-1958)
Sommer, Richard Karl - Fruit shop

#005883

Fruit shop Sommer, Richard Karl (1866-1939)
Zhukovsky, Stanislav Yulianovich - A Lake

#005884

A Lake Zhukovsky, Stanislav Yulianovich (1873-1944)
Bakalowicz, Stepan Vladislavovich - Christ Washing Peter's Feet

#008779

Christ Washing Peter's Feet Bakalowicz, Stepan Vladislavovich (1857-1947)
Kiprensky, Orest Adamovich - Portrait of Alexandra Smirnova-Rosset (1809-1882)

#015600

Portrait of Alexandra Smirnova-Rosset (1809-1882) Kiprensky, Orest Adamovich (1782-1836)
«
»