Search result (30 results)

«
»
Shukhaev, Vasili Ivanovich - Harlequin and Pierrot (Self-portraits)

#000947

Harlequin and Pierrot (Self-portraits) Shukhaev, Vasili Ivanovich (1887-1973)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the Mexican artist Roberto Montenegro Nervo (1887-1968)

#003440

Portrait of the Mexican artist Roberto Montenegro Nervo (1887-1968) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the artist's wife

#003441

Portrait of the artist's wife Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Self-portrait

#003625

Self-portrait Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Musiciants in Srinagar

#006902

Musiciants in Srinagar Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Market

#008809

Market Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Night

#008810

Night Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the composer Alexander Glazunov (1865-1936)

#012344

Portrait of the composer Alexander Glazunov (1865-1936) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Fyodor Shalyapin as Don Quichotte

#015874

Fyodor Shalyapin as Don Quichotte Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Mila

#018258

Mila Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the ballerina Anna Pavlova (1881-1931)

#020191

Portrait of the ballerina Anna Pavlova (1881-1931) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Africa

#021269

Africa Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Ballerina Alexandra Balashova (1887-1979)

#021639

Ballerina Alexandra Balashova (1887-1979) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the artist Vasily Shukhaev (1887-1973)

#022109

Portrait of the artist Vasily Shukhaev (1887-1973) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Nudes Bathing

#023891

Nudes Bathing Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the architect Leonid Romanovich Sologub (1884-1956)

#023912

Portrait of the architect Leonid Romanovich Sologub (1884-1956) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the singer Fyodor Shalyapin (1873-1938)

#026016

Portrait of the singer Fyodor Shalyapin (1873-1938) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of the ballerina Anna Pavlova (1881-1931)

#027656

Portrait of the ballerina Anna Pavlova (1881-1931) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Serge Koussevitzky conducting

#030118

Serge Koussevitzky conducting Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of Boris Alexandrovich Bakhmeteff (1880-1951)

#040984

Portrait of Boris Alexandrovich Bakhmeteff (1880-1951) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of Salomea Nikolayevna Andronikova (1888-1982)

#044656

Portrait of Salomea Nikolayevna Andronikova (1888-1982) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of Prince Georgy Yevgenyevich Lvov (1861-1925)

#048201

Portrait of Prince Georgy Yevgenyevich Lvov (1861-1925) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Portrait of Emil Alphons Rheinhardt (1889-1945)

#051461

Portrait of Emil Alphons Rheinhardt (1889-1945) Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Palmyra

#053357

Palmyra Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
Yakovlev, Alexander Yevgenyevich - Corrida

#056680

Corrida Yakovlev, Alexander Yevgenyevich (1887-1938)
«
»