Search result (4 results)

«
»
Eizan, Kikukawa - Eight elegant (poetic) songs

#007048

Eight elegant (poetic) songs Eizan, Kikukawa (1787-1867)
Eizan, Kikukawa - Feast of the Three Beauties

#015487

Feast of the Three Beauties Eizan, Kikukawa (1787-1867)
Eizan, Kikukawa - The Courtesan Oyodo of the Tsuruya House

#051631

The Courtesan Oyodo of the Tsuruya House Eizan, Kikukawa (1787-1867)
Eizan, Kikukawa - Woman Performing the Tea Ceremony

#071137

Woman Performing the Tea Ceremony Eizan, Kikukawa (1787-1867)
«
»