The Oshanin's Estate Novoye

« back   add to lighbox
Della-Vos-Kardovskaya Olga Ludvigovna - The Oshanin's Estate Novoye
Number:009625
Title:The Oshanin's Estate Novoye
Created: 1915
School: Russia
Category: Landscape
Keywords: Summer, Nature, Poetry, Banks, Pond, Hill, Russia, Rest, Silence, Peace, Manor Estate, Novoye, Novo-Oshanskoye, Oshanin
VG-Bild-Kunst Bonn