Portrait of Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765)

« back   add to lighbox
Zagorsky Nikolai Petrovich - Portrait of Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765)
Number:007240
Title:Portrait of Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765)
Artist: Zagorsky, Nikolai Petrovich (1849-1893)
Created: 1877
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Scientist, Erudition, Scholarship, Science, Sciencist, Mikhail Lomonosov, Lomonosov, Mathematic, Mathematican, History of science, Physics, Instruments, Scholar