Portrait of the architect Alexey Shchusev (1873-1949)

« back   add to lighbox
Nesterov Mikhail Vasilyevich - Portrait of the architect Alexey Shchusev (1873-1949)
Number:005312
Title:Portrait of the architect Alexey Shchusev (1873-1949)
Artist: Nesterov, Mikhail Vasilyevich (1862-1942)
Method: Oil on canvas
Created: 1941
School: Russia
Category: Portrait
Trend in art: Symbolism
Keywords: architect, Alexey Shchusev, Shchusev