Portrait of Pyotr Ivanovich Milyukov

« back   add to lighbox
Soroka Grigori Vasilyevich - Portrait of Pyotr Ivanovich Milyukov
Number:046851
Title:Portrait of Pyotr Ivanovich Milyukov
Artist: Soroka, Grigori Vasilyevich (1823-1863)
Method: Oil on canvas
Created: 1840s
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Milyukov, Pyotr Milykov, Milykov