Movie poster By the Law by Lev Kuleshov

« back   add to lighbox
Lavinsky Anton Mikhaylovich - Movie poster
Number:041734
Title:Movie poster By the Law by Lev Kuleshov
Artist: Lavinsky, Anton Mikhaylovich (1901-1950)
Created: 1926
School: Russia
Trend in art: Communication design
Keywords: Movie poster, Movie, Cinema, Kuleshov, Film, Cinematography, Lev Kuleshov, History of Cinematography
VG-Bild-Kunst Bonn