Portrait of the artist Vasili Polenov (1844-1927)

« back   add to lighbox
Repin Ilya Yefimovich - Portrait of the artist Vasili Polenov (1844-1927)
Number:003406
Title:Portrait of the artist Vasili Polenov (1844-1927)
Artist: Repin, Ilya Yefimovich (1844-1930)
Method: Oil on canvas
Created: 1877
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Artist, Vasili Polenov, Polenov, Peredvizhniki, The Wanderers, The Itinerants