Portrait of Vasily Sergeyevich Naryshkin (1740-1800)

« back   add to lighbox
Rokotov Fyodor Stepanovich - Portrait of Vasily Sergeyevich Naryshkin (1740-1800)
Number:017877
Title:Portrait of Vasily Sergeyevich Naryshkin (1740-1800)
Artist: Rokotov, Fyodor Stepanovich (1735-1808)
Method: Oil on canvas
Created: 1770s
School:
Category: Portrait
Trend in art: Rococo
Keywords: Narychkine, Naryshkin, Vasily Naryshkin