Portrait of the poet Vladimir Zhemchuzhnikov (1830-1884)

« back   add to lighbox
Gorbunov Kirill Antonovich - Portrait of the poet  Vladimir Zhemchuzhnikov (1830-1884)
Number:012312
Title:Portrait of the poet Vladimir Zhemchuzhnikov (1830-1884)
Artist: Gorbunov, Kirill Antonovich (1822-1891)
Method: Oil on canvas
Created: 1854
School: Russia
Category: Portrait
Keywords: Vladimir Zhemchuzhnikov, Zhemchuzhnikov, Kozma Prutkov