Movie poster Cinema Eye by Dziga Vertov

« back   add to lighbox
Rodchenko Alexander Mikhailovich - Movie poster Cinema Eye by Dziga Vertov
Number:011310
Title:Movie poster Cinema Eye by Dziga Vertov
Artist: Rodchenko, Alexander Mikhailovich (1891-1956)
Method: Lithograph
Created: 1924
School: Russia
Trend in art: Communication design
Keywords: Movie poster, Movie, Cinema, Vertov, Kino Glaz, Film, Cinematography, History of Cinematography
VG-Bild-Kunst Bonn