Trapeznaya (church dining room) of the Trinity Lavra of St. Sergius

« back   add to lighbox
Mavrina (Mavrina-Lebedeva) Tatyana Alexeyevna - Trapeznaya (church dining room) of the Trinity Lavra of St. Sergius
Number:011251
Title:Trapeznaya (church dining room) of the Trinity Lavra of St. Sergius
Created: 1944
School: Russia
Category:
Trend in art: Modern
Keywords: Trinity Lavra of St. Sergius
VG-Bild-Kunst Bonn