Search result (9 results)

«
»
Yefanov, Vasili Prokofyevich - Unforgettable meeting

#004504

Unforgettable meeting Yefanov, Vasili Prokofyevich (1900-1978)
Yuon, Konstantin Fyodorovich - Loading the Bomb

#004800

Loading the Bomb Yuon, Konstantin Fyodorovich (1875-1958)
Dormidontov, Nikolay Ivanovich - Sergey Kirov skiing

#007465

Sergey Kirov skiing Dormidontov, Nikolay Ivanovich (1897-1962)
Orlova, Vera Alexandrovna - Ball Bearing Factory

#008027

Ball Bearing Factory Orlova, Vera Alexandrovna (1904-1993)
Terpsikhorov, Nikolai Borisovich - Awarding a prize

#008932

Awarding a prize Terpsikhorov, Nikolai Borisovich (1890-1960)
Ulyanov, Nikolai Pavlovich - Portrait of the poet Alexander Sergeyevich Pushkin (1799-1837)

#009715

Portrait of the poet Alexander Sergeyevich Pushkin (1799-1837) Ulyanov, Nikolai Pavlovich (1875-1949)
Sychkov, Fedot Vasilyevich - At the Market

#041528

At the Market Sychkov, Fedot Vasilyevich (1870-1958)
Rothko, Mark - Street Scene

#042092

Street Scene Rothko, Mark (1903-1970)
Meegeren, Han van - The Supper at Emmaus

#042214

The Supper at Emmaus Meegeren, Han van (1889-1947)
«
»